Arv

Fra 2014

Salg av bolig med forretningskontor -- denne delen ikke skattefri
 
gave av bolig - fritidseiendom -- kunne solgt skattefritt -på grunn av eier/botid - inngangsverdi er verdien ved gavetidspunkt (husk å ta takst på eiendommen)
(bor på sykehjem - mister ikke boretten) 
 
Ikke oppfylt eiertid/botid -- legges sammen med gavemottarkers eier/botid
 
Gave fra næring - hele eller deler -- arving etter loven (gjelder ikke testamentsarving) -- ikke uttaksbeskatning (1,2,3 arvegangsklasse) + må fortsette virksomheten
Gave av gjenstander fra næring som har kommet til fradrag (varer - avskrevne driftsmidler) gir uttaksbeskatning
Gaver fra eget AS - gir utbyttebeskatning 
Gave fra avskrivbar eiendel utenom næring (næringslokale på < 500 kvm) = uttaksbeskatning
uttaksverdi er virkelig verdi - men får ikke fradrag for ev. tap (kan ikke velge kontinuitet som ved næring) 
Gavesalg er ikke gave -- får næringseiendom som gave men må overta gjelden = gavesalg og er en realisasjon med gevinstbeskatning (gjelden er vederlag som vurderes mot kostpris)
Næringsgjenstand som vurderes som gavesalg med gevinstberegning til arving -- kan selgeren bestemme at mottaker skal benytte selgers inngangsverdi (kontinuitet) i stedet for gevinstberegning
 
Uskiftet bo -- utdeling fra dette er kontinuitet selv om uskiftet ble etablert før 2014
Ektefelles erverv fra den andre - feks uskifte etter samtykke fra særkullsbarn - vil bli oppjustert til verdien på arvefallet (var felleseie - men særkullsbarn -- oppregulering av 1/2)
Gavesalg gevinst- er både salg og gave -- kostpris tomt 1.000 - kjøp 1.500 - verdi 2.500 = gevisnt giver (1500-1000=500) -- innkangsverdi kjøper = (kjøp kontinuitet 1000 + gevinst 500= 1500)
 Gavesalg tap -- kostpris 500 - verdi 400 - kjøp 250   ----selgers tap = 500 - 400 = 100 --- kjøpers inngangsverdi = 500 - tap 100 = 400
Gavesalg av næring - kan velge kontinuitet 
Utdeling med driftsunderskudd -- kun videreføring av  underskuddet for de arvinger som overtar gjelden knyttet til virksomheten
Selvangivelsesunderskudd - overtas av de som overtar gjelden (disse deler hele underskuddet) 
 
 

 

Fri bil

2015

Grunnlag (listepris) Fordelssats
inntil kr 286000 (2016 - 293200 30 %
over kr 280100 20 %

 

  Grunnlag
Biler over 3 år per 1. januar i inntektsåret
75 % av listepris
Yrkeskjøring over 40 000 km * 75 % av listepris
El bil * 50 % av listepris
 

 

Morarenter

 

 

Gjelder for:
 
Hvis du betaler skatter og avgifter for sent, må du i tillegg betale forsinkelsesrenter. Rentesatsen fastsettes av Finansdepartementet. Rentesatsen fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli.

Beregn hvor mye du må betale i forsinkelsesrenter (kalkulator hos finansdepartementet)

Utbetaler Skatteetaten skatter eller avgifter for sent, ytes det forsinkelsesrenter.

  

 

Rimelige lån

 Lån i eget as - skal nå utbyttebeskattes

Gamle lån skal renteberegnes iht normal markedsrente 
 
               
Skjermingsrente fordring på eget selskap 1,1% (rente utover dette beskattes en gang til som alminnelig inntekt)

Det er de faktiske renteinntektene minus 27 % skatt (24 % i Nord-Troms og Finnmark) som skal sammenholdes med skjermingsrenten ( 1,1/0,8%)ved beregning av eventuell ekstraskatt. Den faktiske renten kan derfor være høyere enn skjermingsrenten uten at det blir ekstrabeskatning: skjermingsrente /0,73 = optimal rente (skjermingsrente / 0,755 i Nord-Troms og Finnmark).

Aftenpostens boligkalkulator

 

Hvor mye er boligen din verdt?
Med denne kalkulatoren kan du sjekke hvor mye boligen din er verdt, eller kanskje du trenger noe å sammenligne med på boligjakten?


Firmabil eller bilgodtgjørelse

Kilometergodtgjørelse

 
Privat bil i privat næring -- < 6000 km = x 4,05 pr km i 2014
Alt regnskap minus "fri bil" max 75% privat andel av alle kostnader inkl beregnet avskriving med17% 

 2015

Satser for kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil

(Særavtale for reiser innenlands for statens regning § 6):
 

For inntil 10 000 km i kalenderåret
2015= 4,10. (2016 - 3,80)
Over 10 000 km i kalenderåret
 
El bil 
 
2015 = 3,45  (2016 - 3,45)
 
2015 - kr. 4,20   (2016= 3,80/3,45))Kostgodtgjørelse
 

Kostgodtgjørelse dagsreiser innland (innenlandsregulativet § 9) 

 

Reiser foretatt fra og med 1. januar 2014
Reiser inntil 5 timer kr 0 *
Reiser fra og med 5 og inntil 9 timer 0
Reiser fra og med 6 og inntil 12 timer kr 280
Reiser over 12 timer kr 520
 
 

Satser 2014

Diettgodtgjørelse, overnatting på:
Hotell (SR) - + frokost (2015=710)
Hotell - frokost inkludert (2015=568)
Pensjonat (2015=307)
   
Nattillegg
Statens reiseregulativ – ulegitimert kr 410

2013
Matpenger (mat ved overtid)
kr 86

 

Kostgodtgjørelse

Når kostnader til bevertning av forretningsforbindelser mv. er fradragsberettiget, kan det også kreves fradrag for kostnader vedrørende eier, ansatt, styremedlem o.l. som må delta under bevertningen.

Overstiger kostnadene per person kr 421, er ingen del av kostnadene fradragsberettiget. Det samme gjelder dersom det serveres brennevin. Kostnader til tobakksvarer kan ikke føres til fradrag etter disse reglene. 
 For bevertningskostnader og kostnader ved representasjon må det spesifiseres hva som er formålet, hvor og til hvilken tid bevertningen mv. har funnet sted, samt hvem som har deltatt
 

Julebord:

 

  1. Ordningen med skattefrie velferdstiltak omfatter ikke foretak som er uten ansatte.
  2. Ordningen omfatter heller ikke foretak med én eller flere ansatte, når disse til sammen ikke har arbeidstid og lønn som tilsvarer én full stilling i foretaket.
  3. I foretak som eies av én person, eventuelt sammen med ektefelle eller samboer, vil det også være et krav at foretaket i tillegg har andre ansatte (uten nær familiemessig tilknytning) som til sammen utgjør én hel stilling

 

Gaver - kr. 240.-

Enkel servering 440.- (ikke brennevin - da er ikke noe fradragsberettiget)
 
Kvm pris kontor eget as i egen bolig = 1000 / kvm  (RF-1075)
(( kontor i egen bolig må opphøre 1 år før salg - ellers mister botiden for denne) 
 

 

Lag KID nr.

Måneder:

Januar - 10 Mai - 10 September - 10
Februar - 10 Juni - 10 Oktober - 10
Mars - 10 Juli - 10 November - 10
April - 10 August - 10 Desember - 10

Alle skattesatser

beregn mora/forsinkelsesrenten


Permittering se denne siden
2014
  tomannsbolig er kun skattefri ved utleie dersom den utleide delen er økonomisk lik eller mindre enn egen bolig.
 
arvet eiendom - dokumentavgift ved overskjøting slippes for "arvinger etter loven" Dette skal nå også gjelde arvinger etter testament
 Toppskatt 527400/857300
overføre kapitalinntekt til ektefelle uten inntekt = klassefradrag 48800.- 
mva på hytteutleie (og mva fradrag)  begrenses til utleie av 4 hytter eller mer og fra 400 kvm
Gaver/kundepleie

Sats for julegaver mv er for 2015kr. 240.-

Representasjon - kundepleie -- ikke skattefradrag --- enkel servering er kr. 440.-
(ikke brennevin eller tobakk -- over dette = 0 fradrag)
Kontor i næring i eget bygg Her har man ikke botid og gevinstbeskatning ved salg -- opphør kontordelen innen ett år før salget (tidspunkt for bindende bud)
 Lønns ABC
l

Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no