I saker der tvistesummen er minst kr 125 000 (renter og omkostninger mellom klage og møtet skal ikke medtas) og begge parter har vært bistått av advokat, kan forliksrådsbehandlingen unnlates.
 
Under rettsmøtet skal forliksrådet forsøke å mekle partene til enighet. Hvis partene har uttrykt at de ikke ønsker dom, kan forliksrådet gå dypere inn i meklingen ved å fremsette forslag til løsning og gi uttrykk for synspunkter på tvisten uten begrensninger
 
Forliksrådet avgjør i hvilken utstrekning prosessfullmektigen kan få ordet dersom parten selv er til stede.
 
Det er også forliksrådet som bestemmer om partene skal kunne føre andre bevis herunder vitner
 
Forliksrådet kan avsi dom hvis begge parter samtykker
 
Videre kan forliksrådet dømme hvis saken gjelder formuesverdi med tvistesum under kr 125 000 og en av partene ber om dom
 
 
 

Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no