Justering av inng mva ved bruksendring          

Kostnad ved oppføring, påbygg eller ombygging av eiendom hvor mva utgjør mer enn 100000 (kostnad brutto 500000) skal tiløbakeføres dersom eiendommen tas ut av avgiftsområdet før det er gått 10 år. (maskiner og inventar 50000 / 5år)

Fradraget gis når kostnaden påløper. Resterende tid av 10 års fristen tilbakeføres. Dvs benyttet i 7 år før selges ol. - tilbakeføre mva med 2/10. 
Justering skjer ved endring i egen virksomhet, ved salg,(går fra å være et driftsmiddel til å være et salgsobjekt).
Justering skjer ikke ved uttak til privat bruk (det beregnes uttaksmoms) bagatellmessig endring (< 10%), brann eller lignende.
 
Endring av egen virksomhet - eier lokaler og driver mva virksomhet - endrer til bare delvis å drive slik virksomhet og leier ut til ikke mva-virksomhet (feks helse) - justering foretas
Salg eller annen overdragelse - mva pliktig kjøper kan dog velge å overta justeringsforpliktelsen
Utskifting av løeietaker - til ikke mva-pliktig virksomhet er omdisponering
Utskifting motsatt vei - først utleie til ikke-mva pliktig virksomhet uten mva-fradrag - kan justeres slik at det nå kan kreves justert fradrag
Fusjon/fisjon kan gi endret bruk
 
Salg av aksjer medfører ikke justering (kun salg av innmat)
Egen overtakelse (mva pliktig virksomhet) av utflyttede mva-lokaler medfører ikke justering
Tomme lokaler krever ikke justering før man ser hvilken ny leietaker som kommer inn (mva-pliktig - ikke jhustering)
 
Justering foretas hvert av de resterende år. Bruk i 4 år med 50% bruksreduksjon = beholder 4/10 av inng avgift og må justere i år 5 med 50% av 1/10 hvert år frem til år 10.
 
Ved salg skjer en total justering
 
Før bygger - bør søke forhåndsregistrering -- Leiekontrakt må være inngått (signert)-- leiekontrakt innen 6 måneder etter fullføring (signert kontrakt + betaler husleie - trenger ikke være flyttet inn)-- kan søke fradrag for tilbakegående avgift.
Blir kontrakt inngått 1 år etter fullføring, kan han ikke kreve tilbakeføring for dette året og mister fradrag for 1/10. Deretter fgradrag for 1/10 hvert av de påfølgende 9 år.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
eiendom - mva justeringsfaktor

- påbygd eller ombygget etter 1.1.208

- moms andel 100000 pr prosjekt – hvert prosjekt er en beregningsenhet

- salg av eiendom – dersom ikke kjøper overtar justeringsforpliktelsen – se hva som er igjen av 10 års tiden ( ombygget i 2008 – solgt i juli 2013 – fradrag moms på påkostningen 1000000 – resttid – 4,5 år – tilbakeføre 450000)

- endring av bruk – øket utleieandel mva – ytterligere fradrag – redusert – mindre fradrag ( skiftet ut leietaker juli 2013 – fradragsført mva 1000000 – tilbakeføring på 6 termin = 50000 – hvert av årene 2014 til 2017 tilbakeføre 100000 – dersom man ikke på ny får mva pliktig utleie)

- kan avtale overføring av justeringsplikten til en mva-pliktig kjøper (ikke registrert-må registrere seg i samme termin som overtakelsen skjer)

- avtalen må presisere hvilket byggetiltak + anskaffelseskost ex mva + totalt fradragsført mva + resterende justeringsbeløp


Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no