Feriepenger (man får ikke lønn under ferie - det skal kun betales feriepenger - uavhengig om ferie tas ut eller ikke)

-          10,2% - over 60 = 12,5% (av 6G - resten er 10.2%)

-          omfattes av femte ferieuke (tariffavtale) = 12% ( over 60 år =14,3% - 6G)

-          tjenesteforhold

-          kan ikke kreve lønn i stedet for feriepenger – ferie skal tas – kan ikke velge lønn fremfor ferie - restferie må overføres til nytt år

-          utbetales når har ferie – deler opp ferien – kan dele opp feriepengene

-          kan ikke kreve feriepenger som del av vanlig lønn hver måned

-          feriepenger selv om vært syk (feriepenger av sykepenger)

-          ikke tar ut ferie eller overfører til neste år – får ikke feriepenger før etter 1 januar påfølgende år. (skal utbetales første lønningsdag etter nyttår)

-          har krav på ferie , men ikke feriepenger dersom ikke arbeidet året før.

-          regnes av lønn i fjor inkl lønn – overtid – bonus – akkord – skifttillegg – provisjoner – sykepenger bet av arb giver ( ikke utgiftsdekninger – bil, kost, stipend )

-          utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien


Ferie

-          ferie er 25 virkedager – dvs 4 uker og en dag

-          arbeidsgiver plikter å sørge for at ansatte tar ferie

-          arbeidstaker har plikt til å ta ferie innenfor det feriepengene dekker

-          arbeidstaker kan motsette seg å ta ferie for den tiden som feriepengene ikke dekker bortfall av ordinær lønn

-          arbeidstaker har rett på full ferie – da uten lønn dersom dette ikke er opptjent

-         den som ansettes FØR 30/9 har krav på full ferie samme år

-          den som ansettes ETTER 30/9 har kun krav på en ukes ferie samme år

-          men uttatt ferie hos tidligere arbeidsgiver kan komme til fradrag – arbeistaker må godtgjøre at ferie ikke er tatt tidligere

-          ferieperiode er 1/6 30/9 – arbeidstaker kan kreve tre uker innen denne tid. Hovedferien skal tas i denne perioden. Etter 30 sept har en kun krav på 7 dagers ferie. Overføring av ubenyttet ferie til neste år er begrenset til 12 dager(resten mister du)

-          arbeidsgiver fastsetter tidspunktet innenfor ferietiden

-          ferie skal varsles to måneder i forveien

-          Kan avvikle ferie i permisjonstiden – permisjonstiden blir avbrutt under ferien og starter opp etter ferien

Arbeidtaker sier opp – arb giver kan kreve ferien avviklet i oppsigelsestiden – fastsatt ferie kan ikke utsettes

Arb giver sier opp: - er oppsigelsestiden kortere enn 3 måneder – kan arb taker motsette seg ferie i oppsigelsestiden.
 
Arb giver og arb taker kan avtale (ikke ensidig kreve) at max to uker av ferien  overføres til neste år.
All ferie som ikke er avviklet innen året, skal overføres til neste år. (ulovlig ikke-avvikling av ferie blir derfor ikke borte)

Starter i ny jobb:

-          før 30/9 – rett til full ferie innen utløpet av året.

-          Senest 15/8 – rett til 3 ukers sammenhengende ferie – men ikke kreves uttatt før etter 30/9

-          1/10 –kun rett til 1 ukes ferie

Slutter i jobb

-utbetalt feriepenger

-kreve ferie avviklet før du slutter

Arbeidtaker selv sier opp – kan arb giver legge ferien i oppsigelsesperioden

Allerede fastsatt ferie kan ikke utsettes

Blir sagt opp – kan motsette seg å ta ferie i oppsigelsesperioden dersom denne er mindre enn 3 mnd

2 ukers ferie kan overføres til nytt år

over 60 – bestemmer selv når skal ta ferie

Syk under sykdom – minst 1 uke – kreve ny ferie i like mange dager – må dok med legeerklæring

Ikke ferie under svangerskapspermisjon

Skal ha feriepenger – ikke kreve høyest av feriepenger og fast lønn
 
Sluttpakker - betaler lønn utover siste lønningsdag - kan avtales om skal være med i feriepengegrunnlaget eller ikke.
 
Ferie og sykdom
 
Syk før ferien starter -- kan utsette hele ferien (ikke anledning til å utsette deler) eller velge likevel å ta ferie
 
Syk under ferien -- minimum 6 dager (inkl lørdag) -- tilsvarende antall dager utsettes til senere
 
Syk før men strekker seg inn i ferien slik at 6 dager syk i ferien -- velge a) utsette hele ferien - si i fra før ferien starter   b) se det an og utsette bare sykdomsdagene av ferien
 
Arbeidsgiver bestemmer når ferien da kan tas -- skal sørge for at tar ferie
Blir ikke avviklet i ferieåret -- kan kreve intil 12 virkedager (to uker) overføres til neste år.
 
Feriepenger ved sykdom - fore ikke avviklet ferie eller ikke overført til neste år utbetales ved årets slutt.
 
Endring 1/7-2014
 
Ved sykdom kan du få utsatt ferie fra dag 1 (tidligere måtte være syk i minst 6 dager)
Arbeidsuførheten må dokumenteres ved legeerklæring (norsk eller utenlandsk)
Kan ikke ta ferie - kan utsette til neste år (gjelder kun lovbestemt ferie på 25 virkedager)(tidligere kun overføre 12 dager til neste år)
Du får ikke penger for ikke uttatt ferie (pga foeldreperm, sykdom,arbeid) - må utsette ferie til senere eller neste år -
Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at ferien blir avviklet, og arbeidstaker har plikt til å ta ferie. Ferie som likevel ikke blir avviklet overføres automatisk til neste ferieår.
 
Overføre til neste år
 Ferieloven gir deg lovbestemt rett til 21 dager ferie - fire uker og én dag - hvert kalenderår, 
 - Med 21 dagers ferie kan man overføre 10 arbeidsdager til neste år
Det viktig å være klar over at det er arbeidsgiver som bestemmer når denne ferien skal avvikles.
 

I 2014 ble det slutt på at man kan ta ut ubenyttet ferie i form av lønn ved årsslutt. Det eneste tilfellet hvor man kan få denne ferien utbetalt som lønn, er hvis man har igjen ferie når man slutter i en jobb.

Har du vært i permisjon eller langtidssykemelding, og på den måten ikke har hatt mulighet til å avholde ferie, vil det likevel være mulig å overføre alt.

 
 

Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no