Råd til deg som skal forhandle

 

- ikke be om ordet –ta det dersom du vil ha det

- vær høflig aggressiv – kjenn din motpart

- ha selvtillit – stol på deg selv

- du må kunne temaet og ha dybdeinformasjon

- ta initiativ – vær kreativ – finn nye mulige løsninger

- vær tålmodig – lytt – bruk info til å finne nye løsninger

- det er to parter – begge skal vinne – men ha et mål

 

Råd ved kjøp av advokattjenester

 

- tidlig ute – en time under kontraktsforhandlinger kan være femti timer spart ved brannslukking

- hva er oppdraget – presiser det

- få et prisanslag – gjerne med en success fee

- bruk DIN tid på å finne dokumentasjon

- juss er ikke eksakt – noen ganger vinner man noen ganger taper man – få en sannsynlighets vurdering  -worst case


Rettshjelpdekning av
advokatkostnaden
 
Ordningen med fri rettshjelp gjelder bare i saker som regnes som spesielt viktige for folks velferd. Fri rettshjelp kan dekke både utgifter i forbindelse med rettssaker (fri sakførsel) og annen advokatbistand (fritt rettsråd).

Saker er:
Ekteskaps- og familiesaker (saker om felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter ugift samliv og saker om foreldreansvar/daglig omsorg og samværsrett)
 • Arbeidssaker i forbindelse med oppsigelse/avskjed
 • Oppsigelse i husleieforhold
 • Erstatning for personskade
 • Trygde- og pensjonssaker

  Kravene er:
  For å få fri rettshjelp må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 230 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner.
  Har du ektefelle/samboer, blir økonomien deres vurdert samlet. Inntektsgrensen er da 345 000.
  Egenandel:

 • I saker som gjelder rådgivning utenfor rettssak (fritt rettsråd) utgjør egenandelen 805 kroner
  I saker som går for domstolene (fri sakførsel), skal du selv betale 25 prosent av kostnadene. max kr. 4025 kroner i egenandel.
   

 •  Forsikringsdekning av advokatkostnaden

  Havner du i en boligkrangel, kan du få dekket kostnader til advokat av ditt forsikringsselskap. Ordningen kalles rettshjelpsforsikring, og er bakt inn i blant annet hjem- og innboforsikringer
  Terskelen for å søke juridisk bistand blir lavere når det finnes en forsikringsordning som tar størsteparten av utgiftene.
  Et klassisk eksempel på en sak der rettshjelpsforsikring kommer til stor nytte, er tvister mellom kjøper og selger om mangler ved en eiendom.
  Ellers gjelder de ved naboforhold, håndverkerforhold, bolig/bil/båt kjøp - se forsikringsvilkårene dine (innboforsikring, bilforsikring, båtforsikring, hjemforsikring, husforsikring eller hytteforsikring)

  Det er opp til forsikringsselskapet å vurdere om vilkårene foreligger.

  Egenkostnaden ved å benytte seg av rettshjelpsforsikring:

   

  • Du må betale en fast egenandel, normalt mellom 2.000 og 6.000 kroner.
  • Som hovedregel vil forsikringen dekke 80 prosent av advokatutgiftene dine inntil et bestemt beløp, gjerne 100.000.

  Arbeid i utlandet
  skatt og trygd

   D
  obbeltbeskatning løses gjennom skatteavtaler Norge har inngått med andre land. Dette må du kreve overfor skatteetaten når selvangivelsen leveres. Du får da fradrag i norsk skatt for den skatten du kan dokumentere at du har betalt i utlandet.

  Tar du arbeid utenfor Norge, og oppholdet varer i mer enn 12 månder, opphører trygdemedlemskapet straks. Tap av medlemskapet betyr at du ikke lenger har krav på for eksempel sykepenger og rett til helsedekning dersom du havner på sykehus.

  Har du vært ute av systemet i mer enn tre år, har du ikke krav på uføretrygd.

  Likevel kreves trygdeavgift/arbeidsgiveravgift ved ligningen dersom du ikke sier fra om dette.
   
  Søk om fortsatt medlemsskap i den norske folketrygden. Dette skjer til NAV - utland.

                     

  Tolking av avtaler 

  Når en skal finne frem til avtalens innhold, legger en vekt på å finne avtalepartenes subjektive mening, hva avtalepartene har ment med avtalen og ikke bare hva den rent mer objektive ordlyden i avtalen sier om avtalen

  Momenter:

  1. Hva partene selv oppfatter som innholdet i avtalen.
  2. Ordlyden i avtalen – hva vil være den vanlige oppfatning av et utsagn med den oppgitte ordlyden.
  3. Hva var formålet med avtalen
  4. Den som hevder at en avtale har et innhold utover hva som fremgår av ordlyden, bør ha bevisbyrden for dette.
  5. Uklarheter – en avtale bør tolkes mot den som har det største ansvaret for at en uklarhet har oppstått.
  6. Profesjon – en avtale bør tolkes mot den profesjonelle som er vant med avtaleinngåelser der denne burde ha utalt seg eller formulert seg klarere.
  7. Av flere tolkningsalternativer velger en det alternativet som vil gjøre minst skade.
  8. Avtaler bør ikke tolkes slik at det blir motstrid i de ulike ledd i avtalen.
  9. Avtalen bør ikke tolkes slik at den blir i strid med preseptorisk lovgivning.
  10. Tekst går foran overskrift – rettelser går foran det som tidligere stod – og det spesielle går foran det generelle.
  11. Hva var formålet med avtalen og hvordan kan dette formål realiseres igjennom avtalen.
  12. Hvilken situasjon forhandlet partene ut i fra – forutgående forhandlinger - hvordan var forholdet på avtaletidspunktet – og hvordan har utviklingen i avtaleforholdet vært frem til i dag.

   

   

  Print   

  Startsiden  Send Mail  SideKart
  Copyright @ Bureau.no
  Utviklet av Webworld.no