NUF

Norskregistrert utenlandsk foretak ( avdeling) (NUF er således ikke et foretak/selskap - kun en filial av et utenlandsk foretak - som ikke trenger å ha virksomhet i "eget" land) (det er det utenlandska selskap - ikke det NUF som er rettssubjektet)

fordel

-         ingen aksjekapital (en filial kan senere omdannes skattefritt til norsk as)

-         ingen revisorplikt (omsetning under 5 mill)

-         begrenset personlig ansvar

-         enkel registrering over internet

-         kan ta skattefritt utbytte fra aksjeselskaper

-         trygderettigheter som en ansatt (sykepenger/permisjon)

-         utbytte tas ut løpende

-         kan ”hjemme seg” for kreditorer - NUF kan ikke saksøkes ( er ikke eget rettssubjekt - kun del av hovedselskapet)(men kan likevel stifte forpliktelser for hovedselskapet)(kan ikke gå konkurs hvis ikke hovedforretningsstedet er i Norge-center of main interests)(lovvalget relateres til det land selskapet er stiftet/hjemlandet - uansett hvor virksomheten drives)( manglende levering av Annual return kan medføre sletting av selskapet i stiftelseslandet - dette medfører personlig ansvar for driften i NUF'et)(Selskapet kan saksøkes i Norge dersom man har forretningssted i Norge -(tvistl §4-4.3l.) verneting på forretningsstedet - ellers i stiftelseslandet)
 
- konkurs i Norge - blir ikke annerkjent i enkelte land - kan da ikke slettes fra Foretaksregisteret
- ikke rettssubjekt og har således ikke midler - tilhører det utenlandske selskapet -- finnes aktiva i Norge kan det tas utlegg i disse

ulempe

-         registreres i Foretaksregisteret
-     det utenlandske selskapet har signaturrett - selv om det kan være valgt et styre for NUF
 
-         kontantuttak er å betrakte som lønn når hjemselskapet har begrenset ansvar feks Ltd -        
 
-    det er arbeidsgiveravgift på uttakene

-         det er skattetrekksansvar for uttakene

-         skatteplikt for virksomheten til Norge (eget skattesubjekt) – levere selvangivelse (hjemselskapet et "as" - lignes som as - hjemselskapet er personlig - lignes som personlig med personinntekt)( fast driftssted eller drift over tid - 6 mnd/12 mnd/18mnd)
-     ligningskontoret kan omklassifisere inntekt til NUF som lønnsinntekt der hvor kun en er ansatt og utfører arbeidet for oppdragsgiver på tjenestelignende vilkår
-         regnskapet (ikke filialregnskapet, men hele selskapsregskapet) sendes Regnskapsregisteret (ved midlertidig virksomhet og omsetn over 5 mill)
 -   årsregnskap skal sendes Brønnøysund (både for NUF og det utenlandske selskapet) - uavhengig av omsetnings størrelse (dersom driver fra fast forretningssted i Norge)
-    selvangivelse og regnskap skal innsendes i selskapets hjemland (inklusive regnskapet fra norgesavdelingen som må oversettes og balansen må omgjøres iht hjemlandets normer -- dersom man har virksomhet også i hjemlandet - ingen virksomhet i hjemlandet -kun anual  return + bostedsbevis som viser skatteplikt i Norge) --> Annual return(årsmelding/firmainfo, årsregnskap, skatt)
-    ansvar for skatt/arb g avgift/forskuddstrekk for oppdragsgivere som ikke innrapporterer RF 1198/RF 1199 
 
 
Det er det utenlandske selskap - ikke det NUF som er rettssubjektet
Sak kan reises i Norge når saken gjelder driften i Norge - men forkynnes i England hvor selskapet er registrert - (sendes selskapet i ordinær post)(noen må dog representere selskapet i saken - feks et enmannsstyre eller at det er gitt fullmakt til noen i Norge - begge er angitt i foretaksregistreringsmeldingen)
Dom i Norge er  annekjent i England - det kan tas utlegg i eiendeler i Norge etter de vanlige reglene
 
 konkurs:

Selv om NUFet er registrert i foretaksregisteret og har et norsk organisasjonsnummer er avdelingen av det utenlandske foretaket ikke et selvstendig rettssubjekt. Det er derfor klart at det ikke kan åpnes konkurs i NUFet. Dersom konkurs skal åpnes, må dette gjøres i hovedselskapet.

Hovedselskapet vil imidlertid være et utenlandsk foretak, og vil derfor i utgangspunktet ikke ha verneting i Norge. Et unntak fra dette utgangspunktet må imidlertid gjøres for de såkalte norske NUFene. Etter konkursloven (kkl.) § 146 hører konkursbehandlingen av foretak som er registrert i Foretaksregisteret under den tingretten hvor selskapet har sitt hovedforretningssted.

Bestemmelsen blir praktisert slik at den også gir norske domstoler kompetanse til å åpne konkurs i utenlandske selskaper som har hovedforretningssted i Norge.
Uregistrert NUF - konkurs i Norge (der virksomheten er drevet)
      Registrert NUF - konkurs der hovedkontoret er registrert
      RG 2010s195 - innehaver av enkeltmannsfirma registret i Polen med NUF i Norge - konkurs i Norge
 
 
 

Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no