få pasienter som ikke betaler?
for mye arbeid for et lite beløp?
lettere å avskrive enn å kreve?

Innkreving av utestående egenandeler og parientbetaling på no cure no pay basis

det er dine penger, men vi gjør hele jobben - etter at du har gitt oss beskjed, kan du glemme saken helt til du mottar pengene på din konto

leger

tannleger

veterinærer

fysioterapeuter

kiropraktorer

naprapat

Kompetanse
Vi har i lengre tid arbeidet med innkreving av utestående pasientbetalinger, men våre kunder har anmodet oss om å spisse vår kompetanse innen dette området.
 
Vi har derfor avsatt en medarbeider til dette formålet, samt at våre advokater løpende vil være tilgjengelige.
 
Poenget må være at du som kunde ikke skal ha noe vesentlig arbeid med disse sakene.
Du skal bare sende over en liste med navn, adresse personnr. og krav, så skal vi kunne gjennomføre alle prosesser uten at du behøver å engasjere deg i saken, før du får pengene på din konto.
 
Vår seriøsitet tilsier at dine saker vil bli godt ivaretatt i dette prioriterte fagområdet.
 
 
----------------------------------------------

Innkrevingsfordeler Rutinen er enkel - du gir beskjed en gang - så utfører vi alt arbeid frem til overføring av pengene til deg.
 
Du har kontakt med en person - som har dette som prioritert område
 
Du får tilgang til advokatråd i alle sammenheng - også i forhold som ligger utenfor saken ( familie/arv/skatt osv)
 
Det viktigste - du mottar oppgjør hvor du ellers sannsynligvis bare ville lagt bort kravet - (for lite - for mye jobb)  - og det koster ikke noe.
 
 
--------------------------------------------
Eget AS


Mange leger ønsker å etablere seg under et eget aksjeselskap, både fordi de utvider praksisen til også å omfatte salg av produkter og for å spare skatt.
 
Følgende gjelder for avbruddshjelp:

§ 4-1       Næringsdrivende medlem med avtalehjemmel

Medlem av ordningen som enten har individuell fastlegeavtale eller som er spesialist med individuell driftsavtale har rett til sykehjelp og stønad ved fravær i forbindelse med fødsel og adopsjon, dersom medlemmet er næringsdrivende fra kontor utenfor institusjon og driver virksomheten på selvstendig og uavhengig måte i solopraksis eller gruppepraksis.

Medlemmet anses ikke å drive virksomheten på selvstendig og uavhengig måte i medhold av første ledd dersom medlemmet er tilknyttet en juridisk person som innvirker på medlemmets selvråderett som næringsdrivende.

 
Dog gjelder for eget AS
 

§ 4-2       Medlem med avtalehjemmel ansatt i selskap

Et medlem som ikke er næringsdrivende i medhold av § 4-1, men ansatt i et selskap som eies av medlemmet selv eller i fellesskap med andre leger som også er ansatt i selskapet, og der eierskapet er fordelt slik at hver av legenes andel av omsetningen i rimelig grad svarer til den enkeltes eierbrøk, har også rett til sykehjelp og stønad ved fravær fra praksis i forbindelse med fødsel og adopsjon og pleiepenger/opplæringspenger, se kapitlene 5 til 8. 

Medlem som er ansatt i selskap med flere eiere har kun rett til inntektskompensasjon, se §§ 5-2 og 5-4. Privatpraktiserende spesialister har i tillegg rett til kompensasjon for eventuelt bortfall av driftstilskudd under de forutsetninger som fremgår av § 5-3.

 

§ 4-3       Medlem uten avtalehjemmel

 

Medlem av ordningen som ikke har individuell fastlegeavtale eller som ikke er spesialist med individuell driftsavtale har rett til sykehjelp og stønad ved fravær i forbindelse med fødsel og adopsjon dersom medlemmet driver kurativ praksis som næringsdrivende fra kontor utenfor institusjon på selvstendig og uavhengig måte.

Medlemmet anses ikke å drive kurativ praksis på selvstendig og uavhengig måte i medhold av første ledd dersom medlemmet er tilknyttet en juridisk person som innvirker på medlemmets selvråderett som næringsdrivende. 

Ved avgjørelse av om den juridiske person innvirker på medlemmets selvråderett som næringsdrivende i medhold av andre ledd gjelder de kriterier som er oppregnet i § 4-1, tredje ledd.

Medlemmer som ikke har individuell fastlegeavtale eller er spesialist med driftsavtale med helseforetak og er ansatt i et selskap som eies helt eller delvis av medlemmet selv har ikke rett til sykehjelp eller stønad ved fravær i forbindelse med fødsel og adopsjon.

 


Print   

Startsiden  Send Mail  SideKart
Copyright @ Bureau.no
Utviklet av Webworld.no